Home Page

Amserlen dyddiol

CYRRAEDD YR YSGOL

 

Mae traffig yn drwm o gwmpas ein hysgol. Os fedrwch - gadewch y car yn y tŷ . Gallwch gerdded, seiclo neu hyd yn oed drefnu bws cerdded. Os bydd rhaid i chi ddod  â char i'r Ysgol, cofiwch ufuddhau i'r cyfarwyddiadau a rheolau traffig - mae pob un ohonynt yno er mwyn diogelwch a lles eich plant. Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr, carem ofyn i chi aros y tu allan i dir yr Ysgol a cherdded i'r dderbynfa.

 

AMSERLEN YR YSGOL

 

Mae'r diwrnod Ysgol yn cychwyn am 8:55 am. Fe fydd staff ar ddyletswydd o 8:40 ymlaen. Dylech osgoi cyrraedd yr Ysgol cyn hyn gan na fydd goruchwyliaeth wedi trefnu ar gyfer eich plant.

  • Dosbarthiadau Derbyn (Olwen, Mabon a Bedwyr): 08.55 - 3.15pm
  • Blynyddoedd 1 - 6: 08.55 - 3.25pm.

 

Mae clwb ar ôl ysgol ar gael o'r enw "Cymer Ofal" - cysylltwch â Mrs Gibbs yn y Dderbynfa os oes gennych ddiddordeb.

 

Dosbarth Math

  • Mae sesiwn boreol yr Ysgol feithrin yn cychwyn am 9:05am ac yn gorffen am 11:35am
  • Mae sesiwn prynhawn yr Ysgol Feithrin yn cychwyn am 12.45pm ac yn gorffen am 3.15pm.

 

PRYDLONDEB A PHRESENOLDEB

 

Cysylltwch os bydd eich plentyn yn anhwylus er mwyn osgoi cofnod absennol heb ganiatâd. Os bydd angen i chi gasglu neu ddod a disgybl i'r ysgol y tu allan i'r oriau uchod, dewch yn unionsyth i'r dderbynfa er mwyn cofrestru ar ein system rheoli ymwelwyr. Mae'r gyfundrefn yma yn allweddol er mwyn sicrhau diogelwch safle a rheoli diogelwch mewn argyfwng.

 

 

APWYNTIADAU MEDDYGOL

 

Ceisiwch osgoi apwyntiadau llygaid, deintyddol, meddygol ayyb yn ystod amser ysgol. Os bydd rhaid i chi amharu ar ddiwrnod addysg eich plentyn, mae'n ofynnol i chi alw wrth y brif dderbynfa a chofrestru ei h/ymadawiad cynnar neu ddychweliad hwyr.

 

ABSENOLDEBAU

 

Cynghorir rhieni i sicrhau fod pob plentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd. Gall hyd yn oed absenoldeb byr amharu ar ddilyniant addysg eich plentyn. 

 

Gwerthfawrogir nodyn neu e-bost yn esbonio pob absenoldeb salwch er mwyn osgoi ymholiadau swyddogol. Er enghraifft: 

                          Roedd fy mhlentyn yn absennol oherwydd…..
                          Arwyddiant rhiant a dyddiad: ____________

 

Nid yw Cyngor Sir Caerdydd yn caniatáu absenoldebau yn ystod y tymor fel rheol, a gofynnwn i chi ysgrifennu at y Pennaeth gydag unrhyw geisiadau eithriadol, gan nodi rheswm dros eich cais.


Gallery Page
We have had 2 4 2 2 0 4 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award