Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol

CYNHWYSIANT

Mae Treganna yn ceisio:

  • croesawu’r holl ddisgyblion, gan sicrhau eu bod yn gallu manteisio ar  gyfleoedd dysgu a byw.
  • diwallu eu hanghenion dysgu.
  • eu herio i wneud cynnydd da.
  • dathlu eu llwyddiannau a chefnogi eu cynnydd.
  • creu ethos sy'n cydnabod ac yn dathlu amrywiaeth. 

Wrth gyflawni'r amcan hwn, bydd yr ysgol yn sicrhau y caiff yr  holl blant eu cynnwys yn y gwaith o godi safonau a gwella’r ysgol. 

 

 BETH YW ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL?

Mae gan blant Anghenion Dysgu Ychwanegol os ydynt yn arbennig o alluog, os oes ganddynt anhawster dysgu neu broblemau emosiynol neu ymddygiadol sy'n golygu ei bod yn ofynnol i wneud darpariaeth addysgol arbennig ar eu cyfer.

 

PWY SY’N GYFRIFOL AM HYN?

Mae darparu ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanwgol (ADY) yn fater i'r ysgol gyfan.  Cyfrifoldeb pob athro yw sicrhau bod disgyblion a chanddynt ADY yn derbyn cynhaliaeth briodol fel gallant gyfranogi'n llawn o gwricwlwm cyflawn, eang a chytbwys a gwahaniaethol yr ysgol gan ddatblygu hyd eithaf eu gallu.

Mrs Sian Powys, Cydlynydd AAA a Chynhwysiant Ysgol Treganna sy’n cydlynu y ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig o fewn yr ysgol mewn cydweithrediad â Mrs Siwan Matthews, athrawes gynhaliol AAA. Mae’r tim yn gyfrifol am :

 

  • sicrhau’r ystod a’r lefel gywir o ymyriadau i ddiwallu’r anghenion amrywiol a geir i sicrhau cyrhaeddiad a lles disgyblion.
  • sicrhau bod gan athrawon a chynorthwywyr addysgu y sgiliau a’r hyder i ddiwallu anghenion pob dysgwr.
  • mabwysiadu dulliau gweithredu unigol i sicrhau’r prosesau dysgu gorau posibl i unigolion.

 

Dr Katherine Walters yw’r llywodraethwr a enwir gyda chyfrifoldeb am Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Rhoddir enw pob plentyn ag Anghenion Addysgol Arbennig yng Nghofrestr AAA.  Mae’n bolisi gan yr ysgol i gysylltu â rhieni unrhyw blentyn pan fydd yn cael ei osod mewn unrhyw gyfnod a/neu cyn iddo gael ei gyfeirio am asesiad gan asiantaethau allanol neu Seicolegydd Addysg.

 

Yr ysgol sy’n gyfrifol am leoli plant ar y camau a nodir yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru ac am gefnogi, monitro ac adolygu.

 

Gweithredu gan yr Ysgol (GY): Cymorth penodol arbenigol o fewn yr ysgol wedi’i amlinellu mewn Cynllun addysg neu Chwarae unigol.

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (GY+): Cymorth mwy dwys neu gyngor gan asiantaeth allanol.

Datganiad: Bydd ychydig iawn o ddisgyblion angen ‘datganiad’ a chefnogaeth allanol gyson. Mae hyn yn cynhyrchu cyllid ychwanegol ar gyfer addysg a chefnogaeth y plentyn.

 

Yn dilyn trafodaeth gydar rhieni mae’r athrawon dosbarth mewn cydweithrediad â’r cydlynydd, yn gyfrifol am bennu targedau a llunio Cynllun Chwarae Unigol (Cyfnod Sylfaen)/ Cynllun Addysgu Unigol (Adran Iau)  ar gyfer y plant sydd ar y Gofrestr. Cedwir mewn cysylltiad ynglŷn â chynnydd y plentyn a gwahoddir y rhieni i’r ysgol ar ddiwedd pob tymor i drafod ac adolygu targedau’r CAU.

 

Adrodd yn ôl i rieni / Nosweithiau CAU/CChU

Trefnir adolygiadau dair gwaith y flwyddyn,fel arfer ar ddiwedd pob tymor, i adolygu targedau’r Cynllun Chwarae Unigol (Cyfnod Sylfaen) neu’r Cynllun Addysg Unigol (Adran Iau). Mae rhieni yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn yr adolygiad gyda’r athrawon dosbarth. Cynhelir y cyfarfodydd yn ystafelloedd dosbarth y disgybl er mwyn sicrhau preifatrwydd a neilltuir mwy o amser trafod na’r nosweithiau rhieni arferol.

 

Yn ystod yr ymgynghoriad, trafodir cynnydd y plentyn gan adolygu’r targedau a luniwyd. Bydd cyfle hefyd i drafod adborth y plentyn a barn y rhieni am y cynnydd ac yna’r camau nesaf ymlaen.

 


Gallery Page
We have had 2 4 3 6 4 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award