Home Page

Bwlio

Bwlio

 

Mae gan ddisgyblion yr hawl i ddysgu mewn awyrgylch cefnogol, gofalgar a diogel heb ofid o gael eu bwlio. Mae gennym bolisi clir ar ddinasyddiaeth dda. Math o ymddygiad gwrth cymdeithasol ydy bwlio. Ni fydd yr ymddygiad yma yn cael ei dderbyn. Rydym yn cofnodi ac yn tracio pob digwyddiad - ond rydym yn dibynnu ar rieni a gwarchodwyr i’n hysbysu os bydd problemau yn codi.

 

Byddwch gystal â’n cefnogi ni wrth ddelio gyda phob achlysur o fwlio mewn modd cyflym, cadarn a theg.

 

Os byddwn yn amau bwlio, byddwn yn siarad gyda’r dioddefwr, y person yr ydym yn amau ydy’r bwli ac unrhyw dystion. Os ydym yn amau unrhyw fath o fwlio, byddwn yn gweithredu’r camau canlynol:

 

 • Rhoddir cymorth, cefnogaeth a chyngor, os yn addas, i’r dioddefwr a’r bwli.
 • Rhoddir cyfle’n syth i’r disgyblion drafod y digwyddiad gyda’u hathro dosbarth neu athro arall os oes yn well ganddynt.
 • Cysylltir gyda rhieni'r dioddefwr a’r bwli a’u gwahodd i fynychu cyfarfod i drafod materion arwyddocaol.

 

Cofiwch, os gwelwch yn dda, os ydych yn gofidio am unrhyw beth yn yr ysgol, peidiwch â meddwl dwywaith am gysylltu. Ni fyddwch yn trafod gyda pheiriant ateb, a byddwn yn delio gydag unrhyw ofid mewn modd sensitif.

 

Beth allwch ddweud wrth eich plant os ydyn nhw’n cael eu bwlio?

 

 • Bydd yr athrawon yn dy gymryd o ddifrif a byddant yn delio gyda’r bwli mewn ffordd bydd yn dod  a’r bwlio i ben; ni fydd hyn yn gwaethygu pethau i ti.
 • Cofia mai dy dawelwch di ydy arf orau’r bwli.
 • Dweda wrth dy hun nad wyt ti’n haeddu cael dy fwlio.
 • Bydd yn falch o bwy wyt ti. Mae’n beth da i fod yn unigryw.
 • Ceisia beidio â dangos dy fod wedi tristáu. Mae’n anodd ond mae bwli yn hoff o weld ofn rhywun arall.
 • Arhosa gyda grŵp o ffrindiau; byddi di’n llawer mwy diogel mewn grŵp.
 • Bydd yn gadarn a dweda ‘Na!”. Cerdda i ffwrdd yn hyderus. Cer yn syth i nôl athro neu aelod o staff.
 • Yn gyffredinol, mae’n dda i ddweud yn syth wrth oedolyn yr wyt yn ymddiried ynddynt. Fe gei di gefnogaeth.

 

Cyngor i Rieni:

 • Edrychwch am ymddygiad anarferol yn eich plentyn. Er enghraifft, efallai na fydden nhw yn fwyaf sydyn eisiau mynychu’r ysgol, yn teimlo’n sâl yn rheolaidd neu ddim yn cyflawni gwaith i’r safon arferol.
 • Cymerwch rôl flaenllaw ym mywyd ysgol eich plentyn trwy ofyn am ei d/ddiwrnod, gyda phwy mae wedi cymdeithasu heddiw a sut oedd amser cinio ayyb.
 • Os ydych yn amau fod eich plentyn yn dioddef o fwlio, cysylltwch â'r ysgol yn syth. Byddwn yn delio gyda’ch cwyn mewn modd difrifol ac fe fydd gweithred addas yn dilyn.
 • Mae’n bwysig eich bod yn annog eich plentyn i beidio ag ymosod yn ôl. Gall hyn waethygu’r digwyddiad.
 • Dywedwch wrth eich plentyn nad oes dim byd yn bod gyda fe/hi. Nid ei f/bai nhw ydy e ei f/bod yn cael ei f/bwlio.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn llawn deall polisi bwlio'r ysgol ac ai ddylai deimlo’n ofnus wrth ofyn am gymorth.

 

Cyngor i ddisgyblion:

 • OS YDYCH CHI’N GWYBOD BOD RHYWUN YN CAEL EI F/BWLIO, GWEITHREDWCH!
 • Mae gwylio a gwneud dim yn creu’r argraff eich bod chi ar ochr y bwli. Mae’n gwneud i’r dioddefwr deimlo’n fwy anhapus ac unig.
 • Os nad ydych yn teimlo eich bod yn medru ymyrryd dywedwch wrth oedolyn yn syth. Mae gan athrawon ffordd o ddelio gyda bwlio heb gael unrhyw un mewn i drafferth.
 • Peidiwch â bod, neu esgus bod, yn ffrind gyda bwli.

 

BOCS BECSO

Cofiwch am y Bocs Becso isod lle gallwch ddweud wrth staff yr ysgol yn union sut rydych yn teimlo neu roi eich barn. Nid oes angen i chi nodi eich enw ond bydd angen dweud wrthym enw eich dosbarth ac ychydig o fanylion am y bwlio:

Pryd mae’n digwydd?

Ble mae’n digwydd?

http://www.ysgoltreganna.co.uk/bocs-becso/

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award