Home Page

Criwr iard

Criw’r Iard

Cynllun bugeiliol llwyddiannus iawn ar gyfer amser chwarae ydy Criw’r Iard. Aelodau o ddisgyblion Blwyddyn 5 sy’n gyfrifol am y dyletswydd. Mae’r disgyblion  yma yn gwneud cais i fod yn aelod o’r Criw. Mae angen iddynt lenwi ffurflen gais a chael cyfweliad gan aelod o staff cyn cael eu dewis i fod yn aelod. Mae timoedd o 6 o blant ar ddyletswydd am wythnos ar y tro a’u rôl nhw yw:

Gosod offer chwarae ar yr iard ar gyfer y disgyblion

Monitro defnydd yr offer

Cadw cofnod o offer sydd wedi torri/angen ei adnewyddu

Bod yn gymorth ac yn ffrind i ddisgyblion eraill ar yr iard gan gadw llygaid am blant sy’n unig, trist, wedi cael damwain neu sy’n cwympo mas.

Trwy gynnal y cynllun, gobeithiwn y bydd amser chwarae yn gyfnod hapus a theg i bob disgybl.

 

Cyngor Ysgol ac Eco Gyngor

Cymuned o blant sydd yn cael eu hethol gan eu cymheiriaid ar ddechrau bob blwyddyn ydy Cyngor Ysgol Treganna. Nod pennaf y cyngor ydy dod ynghyd i gynnig llais i bob plentyn yn yr ysgol. Fe fydd pob dosbarth o Flwyddyn 1 at Flwyddyn 6 yn ethol un aelod, gydag aelodau Blwyddyn 6 yn cymryd cyfrifoldeb dros gadeirio. Ar ddechrau’r flwyddyn, fe fydd aelodau’r cyngor yn penderfynu ar dargedau pen agored a thrwy drafodaethau rhwng aelodau’r cyngor a’u dosbarthiadau, fe fydd gweithredoedd yn cael eu rhoi mewn lle er mwyn gwireddu targedau sydd yn sicr o wella bywyd ysgol ein disgyblion.

 

Mae aelodau'r Eco Gyngor yn gyfrifol yngor ac yn gyfrifol am gynrychioli'r dosbarth pan ddaw at faterion eco yr ysgol a'r amgylchedd. Mae'r cyngor yn cwrdd unwaith bob pythefnos er mwyn trafod unrhyw bryderon neu adborth o'r dosbarth. Eleni, sbwriel yn yr ysgol a'r ardal leol yw'r prif bryder ac yn darged ar gyfer gwelliant i'r Eco Gyngor.

 

Mae gan y Cyngor Ysgol dudalennau ar wefan Treganna.


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 5 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award