Home Page

Diogelwch a Lles

Os yw unrhyw un yn gwybod am, neu’n pryderu, neu’n amau bod plentyn yn dioddef, neu wedi dioddef neu’n debygol o fod mewn perygl o ddioddef niwed, cyfrifoldeb yr unigolyn hwnnw yw gofalu bod y pryderon yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu, sydd â dyletswydd statudol a phwerau i wneud ymholiadau ac i ymyrryd os oes angen.

Eich swyddog Amddiffyn Plant chi yw Rhys Harries is your DPP

 

Cofrestr Safle


Ymwelwyr
Mae'r system mynediad yn cael ei rheoli o ddesg y swyddfa . Fe fydd pob ymwelydd yn cofrestru yn y swyddfa ac yn cofnodi pwrpas eu hymweliad, cyswllt ysgol a rhif car. Fe fyddwn yn cadw llun o bob ymwelydd. Rhaid I bob ymwelydd nodi pryd y byddent  yn gadael y safle .

 

Rhaid i ymwelwyr / gweithwyr dderbyn cyfarwyddiadau syml iechyd a diogelwch wrth gyrraedd yr Ysgol :


Os byddwch yn clywed ton estynedig y dril tan, gadewch yr adeilad drwy'r mynedfa clir agosaf. Eich man ymgynull chi yw'r maes parcio blaen .

 

Ni ddylent, ar unryw adeg, fod ar dir yr Ysgol heb gwmni aelod o staff

 

Staff
Mae gan staff bathodynau sydd yn agor drysau ac hefyd yn cofrestru ar system cofrestr yr Ysgol. Disgwylir i staff gofrestru yn unionsyth wrth gyrraedd yr adeilad ac i  nodi'n glir pob gadael a chyrraedd yn ystod y dydd.

 

Disgyblion
Ar ddechrau sesiwn y bore a'r prynhawn fe fydd athrawon dosbarth yn gyfrifol am gofrestru disgyblion gan ddefnyddio system drydanol yr Ysgol . Yn achlysurol fe fydd anhawsterau gyda'r we neu eLechen. mae'n allweddol bwysig i chi gwblhau cofrestr a dylech ddefnyddio copi papur ( Cofrestr bwyd yn y bore) i gofnodi unrhyw amhresenoldeb o fewn 30 munud cynta'r dydd.

 

Fe fydd disgyblion sy'n cyrraedd yn hwyr neu gadael yn gynnar yn cofrestru gyda'r prif swyddfa 

 

Dril Tan
Pan fydd ton parhaus y gloch yn canu, gadewch yr adeilad ac ymgasglwch yn y man argyfwng priodol

 

Dril Cau'r Ysgol
Os bydd y ton yn ysbeidiol dylech gasglu'r disgyblion i mewn i'r dosbarthiadau mor gyflyma diffwdan a phosib

 

Child Protection Policy and Procedures
Child Safeguarding INSET for Staff
Amddiffyn Plant HMS i Staff

 

 

 

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 1 2 8 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award