Home Page

Gwaith Cartref

Ystyriwn waith cartref i fod yn rhan o’r berthynas agos sy’n cael ei meithrin rhwng y rhieni a’r ysgol er budd datblygiad cyflawn pob disgybl beth bynnag ei allu. Mae cwblhau gwaith cartref yn rhan annatod o ddatblygiad disgybl. Nod y gwaith cartref yw cyfoethogi ac atgyfnerthu gwaith y dosbarth boed hyn drwy gyflwyno cysyniad, atgyfnerthu gwaith wythnosol. Ar adegau bydd disgwyl i ddisgyblion weithio mewn grwpiau ar gyfer cyflawni rhai tasgau.

 

 Yn gyffredinol

 • Bydd y gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener a’i ddychwelyd ar ddydd Mercher.

·    Ambell dro bydd gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan oedolion neu waith holi a darganfod ar ran y plant. Gofynnwn am gefnogaeth a chydweithrediad y rhieni er mwyn hybu gwaith y plant.

 

    O dro i dro fe ofynnir i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn dileu rhyw wendid neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o’r gwaith. Efallai y gofynnir i blentyn disglair i wneud gwaith ymchwil ar dopig arbennig. Mewn achosion fel hyn gobeithir cael cydweithrediad llwyr y cartref ac anogaeth i’r plentyn i wneud y gwaith.

 

Darllen a Sillafu

 • Mae cynlluniau darllen yn weithredol yn yr ysgol. Yn y Cyfnod Sylfaen, pan maent yn barod, bydd y plant yn benthyca llyfr stori i’w ddarllen gyda’u rhieni yn gyson. Bydd y llyfryn ‘Fy Nghofnod Darllen’ yn cael ei anfon gartref gyda’r llyfr darllen er mwyn i rieni gofnodi sylwadau. Bydd y llyfryn yn cael ei ddychwelyd gyda’r llyfr darllen.

 

 • Yng Nghyfnod Allweddol 2 bydd llyfrau yn cael eu darparu’n wythnosol ac yn ddibynnol ar Iaith y pythefnos sy’n cael ei weithredu yn y dosbarth. Bydd y llyfryn ‘Fy Nghofnod Darllen’ yn cael ei anfon gartref i gofnodi sylwadau a fydd yn cael ei ddychwelyd i’r ysgol gyda’r llyfr darllen.

 

 • Bydd y disgyblion yn derbyn prawf sillafu oeraidd yn ffocysu ar sain benodol wedi ei wahaniaethu o’r cynllun Step Star. Yna erbyn nos Llun bydd y geiriau yn gyhoeddus ar wefan yr ysgol. Bydd disgwyl i’r dysgwyr ymarfer y patrymau cyn yr ail brawf ar ddydd Gwener. Eto, bydd y geiriau yn cael eu darparu’n wythnosol ac yn ddibynnol ar Iaith y pythefnos sy’n cael ei weithredu yn y dosbarth.
   
 • Gofynnwn am gefnogaeth y rhieni i sicrhau bod y gwaith sy’n cael ei osod yn cael ei gyflawni mewn pryd. Mae pob darn o waith cartref yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr ysgol.
   
 • Yna fe fydd tudalen ar gyfer y plant (Trwy gyfrwng y Gymraeg) a tudalen y rhieni (Trwy gyfrwng y Saesneg). Bydd gosodiad y tudalenau yn ddibynol ar osodiad yr athro sydd hefyd yn cynnwys cyhoeddiadau, lluniau, gemau Iaith a Mathemateg.

  We consider homework to be part of the close relationship which is mustered between parents and teachers for the benefit of every pupil’s development regardless of ability. Usually one homework task will be set every week. The work set will reinforce and enhance the children’s learning. A home-school link task will be set occasionally to encourage parents and pupils to work together.


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 5 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award