Home Page

Pwy yw'r swyddogion? / Who are the PTA officials?

 

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, bydd y CRA yn cwrdd a bydd cyfle i benodi swyddogion newydd petai'r rhai cyfredol am ildio'u cyfrifoldeb.  Bydd cyfle i rieni roi eu henwau ymlaen bryd hynny, a cheir pleidlais yn y cyfarfod.

 

At its meeting at the start of each academic year, the PTA will elect new officials as required. Members will have the chance to put their names forward for election at this time, and a vote will be held at the meeting.

 

  • Cadeiryddion - Lisa Tiplady & Sian Sykes: yn gyfrifol am gadeirio'r cyfarfodydd; bod yn gyswllt â'r ysgol; helpu i drefnu a goruchwylio digwyddiadau
  • Chairs - Lisa Tiplady & Sian Sykes: responsible for chairing meetings; acts as a conduit with the school; helps to organise and supervise events

 

  • Ysgrifennydd - Sian Thomas: yn gyfrifol am roi cefnogaeth weinyddol i'r cyfarfodydd a helpu i'w llywio; cysylltu a rhannu gwybodaeth â gwirfoddolwyr y CRA; helpu i drefnu a goruch​wylio digwyddiadau
  • Secretary - Sian Thomas: responsible for providing administrative support and by helping to steer meetings; disseminates information to PTA members; helps to organise and supervise events

 

  • Trysorydd - Mari Ellis: yn gyfrifol am gadw cyfrifon a rheoli cyfrif y CRA; helpu i drefnu a goruchwylio digwyddiadau
  • Treasurer - Mari Ellis: responsible for account keeping and managing the PTA bank account; helps to organise and supervise events

 

  • Cynrychiolydd Dosbarth: i fod yn gyswllt rhwng y CRA a rhieni'r dosbarth perthnasol.  Gan fod llawer o rieni'n hapus i helpu, mae'r cynrychiolydd dosbarth yn ceisio gwneud y mwyaf o'r cymorth hyn drwy:

 

- Gasglu manylion cyswllt rhieni yn y dosbarth i'w hychwanegu at restr y CRA 

- Rhoi gwybodaeth i rieni eraill ynglyn â gweithgareddau'r CRA

- Annog rhieni eraill i wirfoddoli mewn gweithgareddau CRA 

 

  • Class Representative: helps to organise and supervise events; acts as a point of contact between the PTA and the parents of a particular class. Given that many parents are prepared to help out, the class representative tries to make the best use of this assistance by:

 

- Collating parents’ contact details

- Providing information to parents about PTA activities

- Encouraging parents to volunteer at PTA events

 

 

 

 

 


Gallery Page
We have had 2 4 2 0 0 1 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award