Home Page

Salwch a Damweiniau

Salwch

Os yw eich plentyn yn sâl yn ystod y diwrnod ysgol, fe fyddwn yn cysylltu â chi er mwyn eich galluogi i'w gasglu. Os na fyddwn yn medru cysylltu â rhieni yna fe fyddwn yn cysylltu â'r rhifau cyswllt  a ddarparwyd gennych chi. Deallwch, felly, pam y mae'n hanfodol bwysig i chi ddiweddaru'r rhifau cyswllt yma os oes unrhyw newid.

 

Cofnodir unrhyw ddamweiniau yn yr Ysgol ac fe fydd rhieni yn derbyn nodyn gyda manylion y digwyddiad. Hysbysir rhieni am bob bwmp pen.

 

Ni chaniateir i ddisgyblion fynychu'r Ysgol os ydynt yn dioddef o salwch heintus, megis Brech yr Ieir, y Frech Goch, Llid yr Amrant. Gellir cael gafael ar restr gynhwysfawr o'r mathau yma o afiechyd oddi wrth eich meddyg (a fydd yn medru eich cynghori os oes angen hysbysu'r Ysgol).

 

Llau Pen

 Dilynwn ganllawiau'r Cyngor Sir ynglyn â'r mater yma a gofynnwn i chi:

  • gadw eich plentyn adref nes i chi waredu'r llau pen
  • ein hysbysu o unrhyw achos fel ein bod yn medru rhybuddio rhieni i archwilio gwallt eu plant

 

Os daw eich plentyn i'r Ysgol gyda llau pen, yna fe fyddwn yn cysylltu â chi i'w g/chasglu er mwyn ei d/thrin. Fe fydd eich fferyllydd yn medru darparu triniaeth addas. Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus er mwyn sicrhau nad ydy'r pla yn dychwelyd.

 

Moddion

Ni chaniateir i ddisgyblion gadw moddion o unrhyw fath. Os oes angen i'ch plentyn gymryd unrhyw foddion yn ystod y dydd, yna mae disgwyl i chi wneud trefniadau i ymweld â'r Ysgol i oruchwylio hyn. Nid yw hi'n bosib i aelod o staff ymgymryd â'r dylestwydd yma heb drefniant arbennig gyda'r Ysgol. Os yw hi'n angenrheidiol i drefnu hyn, mae'n bwysig eich bod yn cwblhau  y ffurflen gais sydd ar gael o'r Swyddfa neu ar lein.

Sicrhewch fod gan eich plentyn yr offer gywir ar bob achlysur gan nad yw'n bosib i ni 'fenthyg' meddyginiaeth brescriptiwn e.e. pympiau asthma, epipen a.a.

 

Asthma

Mae angen i blant sy'n dioddef o asthma fedru defnyddio pwmp heb gymorth oedolyn.

Dylid sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labelu'n glir ar bob pwmp. Cedwir y pympiau yng nghwpwrdd Cymorth Cyntaf y dosbarth, ac maent ar gael i blant ar bob adeg. Dylid anfon cyfarwyddiadau dosio neu unrhyw drefniadau arbennig i'r Ysgol.

 

Alergedd

Os ydy eich plentyn yn dioddef o unrhyw alergedd sy'n gofyn am sylw meddygol, yna cysylltwch â'r Ysgol cyn gynted â phosib. Gweithiwn yn agos gyda thim meddygol yr Awdurdod Lleol ac mae  Nyrs yr Ysgol ar gael i ddarparu hyfforddiant a chyngor i ni ar ymdrin ag achosion brys. Mae gennym ddisgyblion yn yr Ysgol sydd ag alergedd difrifol i gnau. Ni chaniateir unrhyw fath o gnau yn yr Ysgol.

 

Diogelwch yn yr Haul

Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu het ac unrhyw amddiffynfa llygaid yn ystod cyfnodau heulog.

Cofiwch ddefnyddio eli haul factor uchel yn ystod misoedd yr haf.

 

Ymarfer Corff a Lles Cyffredinol

Mae iechyd ein disgyblion yn bwysig iawn. Gweithiwn yn agos â Chyrff Ysgolion Iach ar nifer o fentrau i sicrhau ein bod yn rhoi canllawiau a chyngor ar ffordd o fyw iach. Mae ein cynllun cyd-chwarae y Criw Iard yn datblygu law yn llaw â'n hymdrechion i wneud ein hiard ysgol yn awyrgylch cyffrous a heriol. Yn ddiweddar, gosodwyd nifer o gemau ar lawr yr iard chwarae. Yn ogsytal â'r ddwy wers Addysg Gorfforol a ddarperir i ddisgyblion bob wythnos, cynigiwn gyfleoedd ychwanegol i'r plant trwy ein clybiau chwaraeon, gwersi nofio, sesiynau blasu tenis ynghyd â chystadlu mewn nifer o dwrnameintiau chwaraeon.

 

 

 


Gallery Page
We have had 2 4 1 9 5 9 visitors
basic skills agency quality mark award leading aspect award welsh network of healthy school schemes award